Trang 1 trên 1

hậu quả nghiệp báo nặng nề dành cho người phá đường tu người khác

Đã gửi: 12:12, 08/02/20
gửi bởi nilegem
TQ xâm lược tây tạng, bắt các nhà sư đi làm việc trên đồng ruộng

hậu quả là động đất Tứ xuyên 2008

các dịch bệnh nổi ra liên miên