Trang 1 trên 28

Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 16:35, 17/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ

Lời Phật dạy về công đức trì tụng chú Đại bi

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng? Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng đà ra ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng!

Đây là nội dung chú Đại bi phiên âm và chữ gốc tiếng Phạn:

Mahakaruna dharani
:

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da

(Namo ratnatrayaya)
Nam mô a rị gia
(namo arya)

Bà lô kiết đế thước bát ra gia
(avalokiteshavaraya)

Bồ đề tát đỏa bà gia
(Bodhisattvàya)

Ma ha tát đỏa bà gia
(mahsattvàya)

Ma ha ca rô ni ca gia
(Mahakarunikaya)

Án
(aum)!
Tát bàn ra phạt duệ
(Savalavati)

Số đát na đát tỏa
(sudhanatasya)

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia
(Namaskritttva nimanarya)

Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
(Avalokiteshavaralantabha)

Nam mô na ra cẩn trì
(namo nilakantha)

Hê rị ma ha bàn đá sa mế
(Srimahapatashami)

Tát bà a tha đậu du bằng
(Sarvadvatashubham)

A thệ dựng
(ashiyum)

Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già
(Sarvasattva namo pasattva namo bhaga)

Ma phạt đặc đậu
(Ma bhate tu)

Đát điệt tha
(Tadyatha)

Án! A bà lô hê
(Aum! Avaloka)

Lô ca đế
(Lokata)

Ca la đế
(kalati)

Di hê rị
(Ishiri)

Ma ha bồ đề tát đỏa
(mahabodhisattva)

Tát bà tát bà
(sabho sabho)

Ma ra ma ra
(mara mara)

Ma hê ma hê rị đà dựng
(mashi mashi ridhayu)

Cu rô cu rô yết mông
(Guru guru ghamain)

Độ rô độ rô phạt xà gia đế
(Dhuru dhuru bhashiyati)

Ma ha phạt xà gia đế
(maha bhashiyati)

Đà ra đà ra
(dhara dhara)

Địa rị ni
(dhrini)

Thất phật ra gia
(Shvaraya)

Giá ra giá ra
(jala jala)

Mạ mạ phạt ma ra
(Mahabhamara)

Mục đế lệ
(mudhili)

Y hê di hê
(ehi ehi)

Thất na thất na
(shina shina)

A ra sâm phật ra xá rị
(alashinbalashari)

Phạt sa phạt sâm
(basha bashin)

Phật ra xá gia
(bharashaya)

Hô lô hô lô ma ra
(huluhulu pra)

Hô lô hô lô hê rị
(hulu hulu shri)

Ta ra ta ra
(Sara sara)

Tất rị tất rị
(siri siri)

Tô rô tô rô
(suru suru)

Bồ đề dạ bồ đề dạ
(budhaya budhaya)

Bồ đà dạ bồ đà dạ
(bodhaya bodhaya)

Di đế rị giạ
(Maitriye)

Na ra cẩn trì
(nalakansta)

Địa rị sắc ni na
(trisna rana)

Bà dạ ma na
(bhaya mane)

Ta bà ha
(svaha)

Tất đà dạ ta bà ha
(Sitaya svaha)

Ma ha tất đà dạ ta bà ha
(Maha sitaya svaha)

Tất đà dũ nghệ
(Sitayaye)

Thất bàn ra dạ ta bà ha
(Shvaraya svaha)

Na ra cẩn trì ta bà ha
(nilakanthi svaha)

Ma ra na la ta bà ha
(pranila svaha)

Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha
(shrisimhamukhaya svaha)

Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
(Sarvamahasastaya Svaha)

Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha
(chakràstaya svaha)

Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha
(padmakesshaya svaha)

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
(Nilakantepantalaya svaha)

Ma bà lị thắng yết ra dạ ta bà ha
(Mopholishankaraya svaha)

Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia
(Namo ratnatrayaya)

Nam mô a rị gia
(Namo arya)

Bà lô kiết đế
(avalokite)

Thước bàn ra gia ta bà ha
(shavaraya svaha)

Án! Tất điện đô
(Aum! siddhyantu)

Mạn đa ra
(mantra)

Bạt đà dạ ta bà ha
(Pataya Svaha)


Thiên Thủ Thiên Nhãn
Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại
Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh

Hán dịch: Ðường, Tây Thiên Trúc, Sa Môn Già Phạm Ðạt Ma
Thiển giảng: Vạn Phật Thánh Thành, Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Tựa của Kinh là "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni Kinh." Trong phần giải thích tựa kinh (Tổng thích danh đề), lần trước đã giải thích "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm" nay giải thích phần còn lại của tựa kinh, tức là "Bồ Tát Vô Ngại Ðại Tâm Ðà La Ni Kinh."
Bồ Ðề Hải

Kinh Văn:
Âm: PHỤC BẠCH PHẬT NGÔN: “THẾ TÔN! NHƯỢC CHƯ NHÂN THIÊN TỤNG TRÌ ĐẠI BI TÂM CHÚ GIẢ, ĐẮC THẬP NGŨ CHỦNG THIỆN SANH, BẤT THỌ THẬP NGŨ CHỦNG ÁC TỬ DÃ.”
Nghĩa: Ngài lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh và không phải chịu mười lăm loại ác tử.”

Lược Giảng:
Ngài—Quán Thế Âm Bồ-tát—lại bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu các hàng trời, người tụng trì Đại Bi Tâm Chú, thì sẽ được mười lăm loại thiện sanh.” “Thiện sanh” tức là sự sinh sống tốt lành.
Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”

Kinh Văn:

Âm: “KỲ ÁC TỬ GIẢ:

NHẤT GIẢ, BẤT LINH KỲ CƠ NGẠ KHỐN KHỔ TỬ;
NHỊ GIẢ, BẤT VI GIÀ CẤM TRƯỢNG SỞ TỬ;
TAM GIẢ, BẤT VI OÁN GIA THÙ ĐỐI TỬ;
TỨ GIẢ, BẤT VI QUÂN TRẬN TƯƠNG SÁT TỬ;
NGŨ GIẢ, BẤT VI HỔ LANG ÁC THÚ TÀN HẠI TỬ;
LỤC GIẢ, BẤT VI ĐỘC XÀ NGOAN YẾT SỞ TRÚNG TỬ;
THẤT GIẢ, BẤT VI THUỶ HỎA PHẦN PHIÊU TỬ;
BÁT GIẢ, BẤT VI ĐỘC DƯỢC SỞ TRÚNG TỬ;
CỬU GIẢ, BẤT VI CỔ ĐỘC HẠI TỬ;
THẬP GIẢ, BẤT VI CUỒNG LOẠN THẤT NIỆM TỬ;
THẬP NHẤT GIẢ, BẤT VI SƠN THỌ NHAI NGẠN ĐỌA LẠC TỬ;
THẬP NHỊ GIẢ, BẤT VI ÁC NHÂN YẾM MỴ TỬ;
THẬP TAM GIẢ, BẤT VI TÀ THẦN ÁC QUỶ ĐẮC TIỆN TỬ;
THẬP TỨ GIẢ, BẤT VI ÁC BỆNH TRIỀN THÂN TỬ;
THẬP NGŨ GIẢ, BẤT VI PHI PHẬN TỰ HẠI TỬ.”

Nghĩa:

“Các loại ác tử đó là:

Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;
Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”


Trên đây là những câu trong kinh điển, ngoài ra trong kinh còn đề cập đến nhiều điều linh ứng khác khi thành tâm tụng kinh này. Trong truyền thuyết cũng có kể đến nhiều vị tu thiền và tụng kinh này đắc được thần thông, và nhiều điều kỳ diệu khác.

Thật ra sự linh ứng tùy thuộc vào sự tin tưởng và thành tâm. Nếu có dịp, các bạn nên đọc cuốn "Đời thay đổi khi ta thay đổi" của một tác giả ngoại quốc. Tinh thần của con người có những sức mạnh đặc biệt, khi tập trung tinh thần cao độ hoặc khi có lòng tin mạnh mẽ, nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra. Đó là sức mạnh tâm linh.

Không có một pháp sư, nhà thôi miên, nhà cảm xạ học ... nào mà lại không có sự tập trung tư tưởng cao độ, chính vì thế nên họ có sức mạnh tâm linh.

Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi:


Chú Ðại Bi này ở trong kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni".
Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền.
Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và chư Phật lại phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới .
Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là "Ðại bi tâm đà la ni".
Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:22, 17/09/11
gửi bởi mít trộn
cái gì cũng phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất
đừng nên hi vọng hôm nay làm, mai sẽ có ngay thành quả
mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn
bác TD có nhiều đệ tử nhưng trên mạng ảo thôi, sao mà quản nhiều thế được
ngay cả cha mẹ, sếp lớn cũng nhiều khi chả quản được con cái, nhân viên của mình
đừng đòi hỏi quá nhiều ở bác ấy, bác ấy có phải Phật đâu
trên là nói về tình, còn về lí thì bác ý làm những gì mình thích, và nó k vi phạm luật gì cả Ma tốc độ ạ :))

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:30, 17/09/11
gửi bởi mít trộn
Bồ đề bản vô thụ
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:37, 17/09/11
gửi bởi mít trộn
Thân như tường bích dĩ đồi thì

Cử thế thông thông thục bất bi

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng

Sắc không ẩn hiển nhậm suy đi.

Dịch:

Thân như tường vách đá lung lay

Lật đật người đời những xót thay

Nếu được “lòng không” không tướng sắc

“Sắc” “không” ẩn hiện mặc vần xoay.

đang cố tu, chết nãy h spam topic bác TD thứ lỗi nhá

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:52, 17/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ
SpeedMax đã viết:Trên diễn đàn này Chú có nhiều học trò, học trò của chú đã ăn chay niệm phật được chưa? Hay là tối thả mấy con chim rồi sáng và trưa đi ăn thịt chó, bò lợn gà cá ngựa ...? Tránh sát sinh niệm phật mà thế thì có bị tội nghiệp không hả Chú!
Bên kia có anh Khongica nói chuyện lợi dụng đứa trẻ mà mấy anh học trò uyên bác của Chú nói chuyện hay quá. Nhưng mà không biết hàng ngày các anh ấy có sát sinh không nhỉ!
Cháu nói sai hay súc phạm thỉ phải làm gì để tránh nghiệp tội!
Tôi không làm thầy ai, họ thích gọi là thầy làm sao tôi ngăn họ được. Tự xét mình cũng chẳng đủ tư cách năng lực. Những vấn đề tôi nêu trên diễn đàn cũng không phải do tôi bịa ra, ai thích thì nghe, ai không thích thì thôi. Việc họ làm gì không phải sự quan tâm của tôi.
Nếu tự mình thấy việc gì chưa tốt thì tự mình sửa, thế thôi. Việc sát sinh hay những việc khác không hay mình tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi không thích soi xét người khác, vì tự soi xét mình còn không đủ thời gian. Chào cậu.

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:54, 17/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ
mít trộn đã viết:Bồ đề bản vô thụ
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
Con xin đảnh lễ ngài Huệ Năng ạ!!! ^:)^ ^:)^ ^:)^

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 09:43, 18/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ
Ý nghĩa chú Đại bi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng:
Ý Nghĩa Chú Đại Bi - Tuyên Hóa HT.wmv - YouTube

Chú Đại bi, Thầy Thích Trí Thoát tụng:
Chu Dai Bi ( Dành cho Quý Phật Tử chưa thuộc ).wmv - YouTube

15 biến chú Đại bi tiếng Việt:
Thumbnail40:29Add toChú Đai Bi - 15 biến tiếng việtby phapmontinhdo24,673 views

Ma Ha Bát Nhã ba la mật đa tâm kinh:
http://www.youtube.com/watch?v=rNvSCM7W ... re=related" target="_blank

Tiếng Việt:
Bat Nha Tam Kinh tieng Viet - YouTube

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 15:18, 18/09/11
gửi bởi mysterious
Tây Đô đạo sĩ đã viết:
mít trộn đã viết:Bồ đề bản vô thụ
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
Con xin đảnh lễ ngài Huệ Năng ạ!!! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chúng sanh đã thành phật :)

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 16:25, 18/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ
mysterious đã viết:
Tây Đô đạo sĩ đã viết:
mít trộn đã viết:Bồ đề bản vô thụ
Minh kính diệc phi đài
Bản lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
Con xin đảnh lễ ngài Huệ Năng ạ!!! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chúng sanh đã thành phật :)
Tánh thường rỗng lặng. :-h

TL: Công đức trì chú Đại bi

Đã gửi: 17:18, 18/09/11
gửi bởi Tây Đô đạo sĩ
Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói về cõi âm:
http://www.youtube.com/watch?v=Ezp3n8a4 ... re=related" target="_blank