Nhập thông tin đầy đủ rồi bấm vào nút xác nhận. Sau đó có thể chia sẻ thông tin hoặc dịch vụ luận giải
Tượng quẻ
    hào âm: 0, hào dương: 1, âm động: x, dương động: o
Thời gian
Giờ     Phút     Ngày     Tháng     Năm    
Dụng thần

Chép đoạn mã sau và dán vào bài viết

Chép Tải hình ảnh