Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Thông Thiên giáo chủ từ khi trận Vạn Tiên bị phá, các đệ tử có đức hạnh đều chun vào đãy Càn khôn về Tây phương, những người chưa đáng thành tiên hồn lên đài Phong Thần hết thảy. Duy còn ba trăm đệ tử mới tu, không có tên trong bảng Phong Thần còn sót lại chạy theo thầy.

Thông Thiên giáo chủ chạy đến chân núi kia ngồi nghỉ, nhìn lại ba trăm môn đệ ứa nước mắt nói:

- Ta bị Ðịnh Quang Tiên trở lòng, lấy phướng Lục Hồn trốn mất, lại bị Nguyên Thỉ và Lão Tử dùng bốn cây gươm báu của ta sát lại môn đồ. Hai lẽ đó làm cho ta bại trận. Nay mặt mũi nào về cung Bích Du nữa. Ta muốn trở lại lập một trận nữa, giết môn đệ chúng nó để trả thù.

Các đệ tử đồng nói:

- Tôn sư định lập trận gì?

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Ta định lập trận Ðịa thủy hỏa phong.

Các đệ tử hỏi:

- Trận ấy so với Tru Tiên và Vạn Tiên như thế nào?

Thông Thiên giáo chủ nói:

- Trận Tru Tiên và Vạn Tiên ta lập đó chẳng qua là để cảnh cáo. Dầu sao ta với hai vị sư bá của các ngươi cũng là bằng hữu, trước kia cùng học một thầy, giận nhau không nỡ dùng độc thủ. Thế mà hai người ấy cậy đông, ỷ sức, làm nhục ta hai lần. Trận Ðịa thủy hỏa phong này không phải chỉ giết môn đệ của chúng mà thôi, mà giết cả hai vị giáo chủ của Xiển giáo nữa.

Các môn đệ nghe nói mừng rỡ reo lên:

- Nếu vậy xin thầy ra tay một trận, để cứu lấy danh dự giáo phái chúng ta.

Thông Thiên giáo chủ buồn bã nói:

- Ðó là một việc lớn, có thể làm chấn động đến cơ trời, chẳng phải tầm thường. Vì trận ấy là một trận dữ, mà suốt đời tu hành ta đã luyện được. Ta tính đến cung Tử Tiêu, thưa với thầy ta là Hồng Quân lão tổ, rồi mới dám lập.

Dứt lới Thông Thiên giáo chủ ngồi yên trong trầm lặng, hình như đang tìm một cơ năng huyền diệu trong người để phát động một năng lực mới.

Giữa lúc đó, nơi hướng Nam có một vừng mây năm sắc hiện ra, hào quang chiếu sáng lòa, gió quyện mùi hương thơm nực.

Rồi có một ông lão đi đến ngâm lớn:

Từ đời Bàn cổ ẩn trong rừng,

Dạy được ba trò dạ rất ưng

Xiển giáo chia ra cùng Triệt giáo,

Cho hay cũng một gốc Hồng quân.

Thông Thiên giáo chủ giật mình, biết Hồng Quân lão tổ đến, liền quỳ mọp xuống đất nghinh đón và thưa:

- Ðệ tử không hay sư phụ đến, nên nghinh tiếp trễ. Xin sư phụ tha tội.

Hồng Quân lão tổ hỏi:

- Sao ngươi lập trận Vạn Tiên thiệt hại môn đồ ngươi nhiều như vậy?

Thông Thiên giáo chủ thưa:

- Bởi hai vị sư huynh khi dễ Triệt giáo, để học trò mắng nhiếc đệ tử quá lời, chẳng nghĩ đến tình thầy, khinh thường bạn hữu.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Sao ngươi không tự trách mình, mà tìm lời trách bạn? Ngươi không nhớ lời giao ước khi mới lập bảng Phong Thần sao? Việc danh lợi là chỉ kẻ phàm, việc giận dữ là phần con gái. Nếu không dằn tánh ấy sao gọi là tiên? Vả lại ba anh em ngươi tu luyện từ thuở hỗn độn đến nay không phải một kiếp. Chẳng lẽ vì việc nhỏ nhen mà dứt nghĩa đồng song. Ta biết Lão Tử, Nguyên Thỉ cũng có nhiều điều trái lẽ, làm cho môn đồ Triệt giáo ngậm hờn, song hai người ấy thuận theo mà quấy động đạo trời. Ðã biết mỗi phái hệ có một đường tu, song đường tu nào kết cuộc cũng phải về lẽ chánh. Nếu ngươi thù hiềm mãi, cố lập trận Ðịa thủy hỏa phong, làm khó dễ cho hai vị sư huynh ngươi, thì phần ngươi cũng không an được. Ta lấy tình sư đệ xuống đây giải hòa. Ðạo nào lo dạy đạo nấy.

Thông Thiên giáo chủ thưa:

- Sư phụ quở trách đệ tử không dám cãi, nhưng xét ra Triệt giáo không làm gì hại đến Xiển giáo mà Xiển giáo cố áp bức, gây sát kiếp. Như hai trận vừa rồi, Xiển giáo mời hai vị giáo chủ Tây phương xuống đánh đệ tử, rồi chia nhau bắt môn đồ đệ tử một số hiện nguyên hình để sai khiến một số bắt đem đi để dùng riêng. Như vậy còn gì ức hiếp bằng. Sư phụ không nghĩ điều ấy quở trách đệ tử thật oan ức.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Thì ta đã bảo hai bên đều có lỗi lầm cả. Nay phải bỏ lỗi lầm để hòa thuận với nhau. Nếu các ngươi có đứa nào không nghe lời, ta không nhìn là đệ tử nữa.

Nói rồi quay lại bảo ba trăm môn đồ Triệt giáo:

- Các ngươi hãy về động tiếp tục tu luyện, đừng nghĩ đến oán cừu nữa.

Thông Thiên giáo chủ thấy thầy mình nói gắt như vậy, nuốt hận thưa:

- Sư phụ đã dạy, đệ tử không dám cãi lời, nhưng thật không còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa.
Hồng Quân lão tổ dắt Thông Thiên giáo chủ tới Lư Bồng.

Na Tra đứng ngoài đang bàn luận với các tiên, thấy Thông Thiên giáo chủ với một ông già tóc bạc chống gậy đến, hào quang chói mắt, vội chạy vào nói lớn:

- Có Thông Thiên giáo chủ và một lão sư đến đây.

Nguyên Thỉ và Lão Tử biết sư phụ mình đến, liền ra khỏi Lư Bồng quỳ mọp xuống đất nghinh đón.

Các đệ tử tiên gia thấy vậy thất kinh, ai nấy quỳ thành một hàng dài, sau hai vị giáo chủ.

Lão Tử và Nguyên Thỉ thưa:

- Chúng tôi không hay tin sư phụ đến, nên nghinh tiếp trễ tràng, xin sư phụ từ bi hỉ xả.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Bởi các ngươi dạy đệ tử không nghiêm, nên sanh ra sát kiếp, Xiển giáo và Triệt giáo tranh nhau. Nay ta xuống đây lo việc giải hòa. Tai ta không muốn nghe cãi lý, mắt ta không muốn thấy tranh hành. Hai bên đều có những lỗi lầm, từ nay phải ăn năn chừa lỗi.

Lão Tử và Nguyên Thỉ đồng cúi đầu dạ một tiếng và thưa:

- Chúng tôi không dám cãi lệnh.

Nói rồi rước Hồng Quân lão tổ lên Lư Bồng.

Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề xin làm lễ, Hồng Quân lão tổ xua tay nói:

- Ba đứa học trò tôi là đệ tử, phải giữ lễ với thầy, còn quý vị đạo hữu xin cho tôi miễn điều ấy.

Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề bái một cái, rồi ngồi hầu hạ hai bên.

Các đệ tử lạy ra mắt, rồi đồng đứng hầu tả hữu.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Ba đệ tử ta lại đây cho ta bảo.

Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thỉ và Lão Tử đều đến quỳ trước mặt, Hồng Quân lão tổ phán:

- Bởi khí số nhà Thương đã dứt, nhà Châu ra đời, nên hội chư tiên phải thuận theo lòng trời mà vạch bảng Phong Thần, dứt đời thịnh trị. Trên bước đường hành đạo, vì giáo lý của hai bên khiếm khuyết nên mới có cuộc tranh hành. Nhưng cũng do mệnh trời định, gấp rút cho đủ số Phong Thần. Song về lỗi lầm, ta xét Thông Thiên lỗi nhiều hơn, không phải ta thiên vị.

Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề đồng khen:

- Tôn sư xử đoán công bình lắm.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Tuy vậy ta đến đây không phải luận phải quấy, mà chỉ hy vọng giảng hòa. Vì phải quấy không ích gì, chỉ có hòa thuận mới là quý. Hai bên phải nhịn nhau một ít, rời bỏ những khí tánh của mình, trở về núi tu hành, đừng sinh sự lôi thôi.

Ba vị đệ tử đồng cúi đầu. Hồng Quân lão tổ trút trong bầu thuốc lấy ra ba viên, chia cho ba người và nói:

- Chúng bây hãy nuốt mỗi đứa một viên thuốc này rồi ta sẽ giảng cho nghe.

Ba vị đệ tử nuốt mỗi người một hột.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Thuốc này không phải là thuốc bổ mà là thuốc bịnh. Bịnh ấy là bịnh nóng giận. Hãy nghe bài kệ này:

Bởi vì ba gã khiến đua tranh,

Lỗi đạo làm em, lỗi phận anh

Từ ấy còn mang lòng cự địch,

Thuốc linh khắc phạt mạng tan tành.

Ba vị đệ tử đồng tạ ơn thầy.

Hồng Quân lão tổ đứng dậy, từ giã Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề, rồi bảo Thông Thiên theo chân mình về cung Tử Tiêu, đừng dạy ai học nữa.

Thông Thiên giáo chủ vâng lời.

Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn, Chuẩn Ðề cùng từ giã trở lại Tây phương, còn các đệ tử đều lạy đưa Hồng Quân lão tổ.
Đầu trang

Answer
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 978
Tham gia: 04:06, 29/11/17

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi Answer »

Địa Thủy Hỏa Phong xưng đại hung trận của Thông Thiên giáo chủ trấn sát hai vị Thiên Tôn sư huynh đồng môn, đục lỗ Thiên đạo, kinh động Hồng Quân. Sáng tạo trận này đủ thấy trận pháp tạo nghệ của Thông Thiên giáo chủ thiên tư tuyệt luân cái thế, khoáng cổ thước kim. Khả năng một khi trận thành hình thì núi sông sụp đổ, thiên địa rách nát, sinh linh tam giới chịu một hồi huyền kiếp tai ương, hậu quả vô pháp cứu vãn không khác gì một hồi chiến tranh tiên giới hạt nhân!

Thiên Tôn hay là Tiên Tôn, đàn tiên cộng tôn, ngạo nghễ đứng sừng sững đỉnh tam giới, quan sát vạn cổ, đồng thọ cùng thiên địa. Tiên Tôn sở hữu lực lượng có thể chân chính diệt thế. Địa Thủy Hỏa Phong lại đủ sức mạnh để diệt sát Tiên Tôn. Đủ thấy trận này dữ dội đáng sợ. Nếu không lấy gì Hồng Quân buông xuống ngay lập tức ngăn cản khi Thông Thiên giáo chủ mở miệng muốn thành lập đại trận đó. Sau đó lệnh Thông Thiên về cung Tử Tiêu, nếu không muốn nói thực chất đó là giam lỏng.

Thực sự khi dễ Thông Thiên cùng đệ tử Triệt giáo!
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Answer đã viết: 09:30, 02/12/22 Địa Thủy Hỏa Phong xưng đại hung trận của Thông Thiên giáo chủ trấn sát hai vị Thiên Tôn sư huynh đồng môn, đục lỗ Thiên đạo, kinh động Hồng Quân. Sáng tạo trận này đủ thấy trận pháp tạo nghệ của Thông Thiên giáo chủ thiên tư tuyệt luân cái thế, khoáng cổ thước kim. Khả năng một khi trận thành hình thì núi sông sụp đổ, thiên địa rách nát, sinh linh tam giới chịu một hồi huyền kiếp tai ương, hậu quả vô pháp cứu vãn không khác gì một hồi chiến tranh tiên giới hạt nhân!

Thiên Tôn hay là Tiên Tôn, đàn tiên cộng tôn, ngạo nghễ đứng sừng sững đỉnh tam giới, quan sát vạn cổ, đồng thọ cùng thiên địa. Tiên Tôn sở hữu lực lượng có thể chân chính diệt thế. Địa Thủy Hỏa Phong lại đủ sức mạnh để diệt sát Tiên Tôn. Đủ thấy trận này dữ dội đáng sợ. Nếu không lấy gì Hồng Quân buông xuống ngay lập tức ngăn cản khi Thông Thiên giáo chủ mở miệng muốn thành lập đại trận đó. Sau đó lệnh Thông Thiên về cung Tử Tiêu, nếu không muốn nói thực chất đó là giam lỏng.

Thực sự khi dễ Thông Thiên cùng đệ tử Triệt giáo!
Trong game đấu tiên đài mình chơi ngày xưa khi mình đi thăm tiên phủ người khác gặp NPC Hồng Quân Lão Tổ thì đọc được NPC nói như này :
Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, nhị giá xiển triệt phân.
Câu lưỡng nghi tứ tượng tuần thì chữ " tuần " này ko biết có giống tuần trong tử vi ko nhỉ? :-?
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Có thể thấy, Khương Thượng chỉ lấy việc câu cá là để dưỡng sinh. Thậm chí ngay cả khi ông đã giữ chức tể tướng, ông vẫn luôn ra bờ sông câu cá.

Đối với Khương Tử Nha, câu cá không lưỡi, không mồi chỉ là một hình thức; cái ông cần là sự thanh tịnh của việc câu cá, việc có thể ngồi ngắm mây trời, nước non và cá bơi lượn tung tăng để lấy đó làm niềm vui cho mình. Cũng nhờ những thứ đó, ông mới có thể thư giãn, tâm tĩnh như nước mà rèn luyện ý chí của bản thân. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp giúp ông rèn luyện sức khỏe, giúp thân thể thêm phần dẻo dai.

Có lẽ nhờ phương pháp tập luyện đặc biệt này mà Khương Tử Nha có thể sống thọ tới 97 tuổi, là độ tuổi "xưa nay hiếm"; và cũng nhờ phát minh độc đáo này của ông truyền lại mà hậu thế đã có thêm một bí quyết dưỡng sinh, dưỡng tâm vô cùng hiệu quả cho bản thân.
Ít ai biết được rằng việc Khương Tử Nha câu cá không lưỡi là một phương pháp tu thân dưỡng tính độc đáo của ông (Ảnh: Sohu)
Tập tin đính kèm
photo-3-1634112960330881401128.jpg
photo-3-1634112960330881401128.jpg (45.44 KiB) Đã xem 189 lần
Đầu trang

Tudotutronghanhphuc
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 775
Tham gia: 18:54, 02/12/22

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi Tudotutronghanhphuc »

Không suy nghĩ thoải mái sống
Việc gì đến thì đón nhận
Ngày mới vui vẻ anh
Được cảm ơn bởi: thanhthanh2013
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Tudotutronghanhphuc đã viết: 09:21, 12/12/22 Không suy nghĩ thoải mái sống
Việc gì đến thì đón nhận
Ngày mới vui vẻ anh
Cám ơn em. Mấy hôm nay a cũng thấy mình hơi khó tính với mấy người đang nợ tiền cửa hàng. Chắc một phần người ta cũng thất hẹn hay lâu ko trả một phần a cũng từng bị kha kha người không trả.
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc
Đầu trang

Tudotutronghanhphuc
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 775
Tham gia: 18:54, 02/12/22

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi Tudotutronghanhphuc »

thanhthanh2013 đã viết: 09:27, 12/12/22
Tudotutronghanhphuc đã viết: 09:21, 12/12/22 Không suy nghĩ thoải mái sống
Việc gì đến thì đón nhận
Ngày mới vui vẻ anh
Cám ơn em. Mấy hôm nay a cũng thấy mình hơi khó tính với mấy người đang nợ tiền cửa hàng. Chắc một phần người ta cũng thất hẹn hay lâu ko trả một phần a cũng từng bị kha kha người không trả.
Em là dân làm ăn mà em bị lừa cũng không ít đâu mất hết đầu đại vận thái tuế
Giờ tiền trao cháo múc không nói nhiều 😌
Em chỉ buồn tí ai cũng mong có cha mẹ thương yêu thôi.
Đừng nghĩ nhiều anh, coi như của đi thay người
Yêu anh 😘
Được cảm ơn bởi: PhươngLe
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
thanhthanh2013
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1320
Tham gia: 19:01, 05/07/13

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi thanhthanh2013 »

Tudotutronghanhphuc đã viết: 10:01, 12/12/22
thanhthanh2013 đã viết: 09:27, 12/12/22
Tudotutronghanhphuc đã viết: 09:21, 12/12/22 Không suy nghĩ thoải mái sống
Việc gì đến thì đón nhận
Ngày mới vui vẻ anh
Cám ơn em. Mấy hôm nay a cũng thấy mình hơi khó tính với mấy người đang nợ tiền cửa hàng. Chắc một phần người ta cũng thất hẹn hay lâu ko trả một phần a cũng từng bị kha kha người không trả.
Em là dân làm ăn mà em bị lừa cũng không ít đâu mất hết đầu đại vận thái tuế
Giờ tiền trao cháo múc không nói nhiều 😌
Em chỉ buồn tí ai cũng mong có cha mẹ thương yêu thôi.
Đừng nghĩ nhiều anh, coi như của đi thay người
Yêu anh 😘
Cám ơn e đã chia sẻ động viên.
Chúc e luôn gặp may mắn hạnh phúc nhé !
Được cảm ơn bởi: Tudotutronghanhphuc, PhươngLe
Đầu trang

Answer
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 978
Tham gia: 04:06, 29/11/17

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi Answer »

Trong game đấu tiên đài mình chơi ngày xưa khi mình đi thăm tiên phủ người khác gặp NPC Hồng Quân Lão Tổ thì đọc được NPC nói như này :
Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, nhị giá xiển triệt phân.
Câu lưỡng nghi tứ tượng tuần thì chữ " tuần " này ko biết có giống tuần trong tử vi ko nhỉ? :-?
Nguyên văn đầy đủ : Cao ngọa cửu trọng vân, bồ đoàn liễu đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, ngô đương chưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần. Nhất đạo truyện tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đô lĩnh tụ, nhất khí hóa hồng quân.

Tuần trong tử vi chỉ 10 ngày đơn vị đo lường thời gian của Hoa Hạ cổ đại. Tuần trong lưỡng nghi sinh tứ tượng chỉ sự noi theo, tuân theo. Tứ tượng là long tước vũ hổ tứ tướng ( tứ tượng ).
Đầu trang

Answer
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 978
Tham gia: 04:06, 29/11/17

Re: Khương Tử Nha hoàn thành bảng phong Thần thì đã đi về đâu?

Gửi bài gửi bởi Answer »

thanhthanh2013 đã viết: 09:10, 12/12/22
Có thể thấy, Khương Thượng chỉ lấy việc câu cá là để dưỡng sinh. Thậm chí ngay cả khi ông đã giữ chức tể tướng, ông vẫn luôn ra bờ sông câu cá.

Đối với Khương Tử Nha, câu cá không lưỡi, không mồi chỉ là một hình thức; cái ông cần là sự thanh tịnh của việc câu cá, việc có thể ngồi ngắm mây trời, nước non và cá bơi lượn tung tăng để lấy đó làm niềm vui cho mình. Cũng nhờ những thứ đó, ông mới có thể thư giãn, tâm tĩnh như nước mà rèn luyện ý chí của bản thân. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp giúp ông rèn luyện sức khỏe, giúp thân thể thêm phần dẻo dai.

Có lẽ nhờ phương pháp tập luyện đặc biệt này mà Khương Tử Nha có thể sống thọ tới 97 tuổi, là độ tuổi "xưa nay hiếm"; và cũng nhờ phát minh độc đáo này của ông truyền lại mà hậu thế đã có thêm một bí quyết dưỡng sinh, dưỡng tâm vô cùng hiệu quả cho bản thân.
Ít ai biết được rằng việc Khương Tử Nha câu cá không lưỡi là một phương pháp tu thân dưỡng tính độc đáo của ông (Ảnh: Sohu)
Khương Thượng thực ra vô duyên tiên đạo, thành tựu tu hành lớn nhất là luyện ra bán tiên thân thể, chấp sự ngoại môn đệ tử Ngọc Hư Cung - Côn Luân Sơn phụ trách sự vụ thế tục. Chỉ thế thôi. Nên ai muốn lấy Khương Thượng làm gương học tập cho một vấn đề nào đó thì tùy, chứ t thì ko.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Văn hóa - Cổ học”