Tăng bổ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG

Các bài viết học thuật về dịch lý, thái ất, kỳ môn...
tieudao123
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 312
Tham gia: 21:39, 31/08/09

TL: Tăng bổ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG

Gửi bài gửi bởi tieudao123 »

Ngày Mậu Ngọ tháng Thân, một người đến xem vì bệnh đã lâu hỏi có qua khỏi năm này không. Được quẻ Độn biến Cấu
Đoán rằng: Thế hào Ngọ hoả lâm Nhật thần có thể gọi là vượng tướng. Nhưng không nên bị Hợi thuỷ được Nguyệt kiến sinh trợ để hoá hồi đầu khắc. Người này đến tháng Hợi ngày Tuất sẽ chết. Ứng với tháng Hợi, vì hiện tại Ngọ hoả là Nhật thần nên chưa thể khắc được. Ngày Tuất vì Ngọ hoả nhập Mộ tại Tuất.Ngày Ất Mùi tháng Mão một người xem mua hàng hoá, được quẻ Gia Nhân biến Tiểu Súc

Đoán rằng: Sửu thổ Tài hào trì Thế bị tháng Mão khắc, ngày Mùi xung, ấy là Tán. Lại hoá Dần mộc hồi đầu khắc. Không những chỉ Tài bị khắc mà Thế cũng bị hại. Về sau đến tháng Mùi, Thế bị Nguyệt phá, cháy nhà bị thương mà chết.Ngày Bính Dần tháng Dậu xem ngày nào mưa, được quẻ Thăng biến Sư

Đoán rằng: Hợi thuỷ Phụ Mẫu là Dụng thần lâm Không, Dậu kim Quan Quỷ là Nguyên thân hoá Ngọ hoả hồi đầu khắc, trong Tuần không thể mưa. Đến ngày Tí mưa được mấy hạt, ứng với Tí xung Cừu thần Ngọ hoả. Mưa nhỏ vì Phụ lâm Không nên không có gốc.Ngày Mậu Tuất tháng Mão, một người xem về việc quan cho cha được quẻ Tuỵ biến Đồng Nhân.

Đoán rằng: Mùi thổ ở ngoại quái Phụ Mẫu là Dụng thần bị Nguyệt kiến khắc, huống gì đang mùa xuân khí Thổ đang bại. Lại hợp thành Hợi – Mão – Mùi Mộc cục khắc Phụ, toàn không có cứu trợ, chắc chắn bị trong tội.

Quả sau như lời đoán.Ngày Đinh Hợi tháng Tị, một người xem nô bộc ngày nào trở về được quẻ Quải biến Lý.

[font=Arial,sans-serif][size=100]Đoán rằng: Hợi thuỷ Tài hào là Dụng Thần, Hợi thuỷ tuy là Nhật thần, không chỉ là bị Nguyệt phá mà còn quá nhiều hào Thổ động khắc. Ngạn ngữ có câu: “Song quyền bất địch tứ thủ” (hai quyền khó địch bốn tay), không chỉ khó mong ngày về mà còn phòng bất trắc giữa đường. Sau đến tháng Ngọ hoả vượng hợp với hào Mùi thì bị hại giữa đường.
[font=Arial,sans-serif][size=100]Ngày Bính Dần tháng Ngọ, một người tự xem bệnh được quẻ Li biến Khảm.[/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Đoán rằng : Li hoả biến Khảm thuỷ là quẻ hoá hồi đầu khắc. Tị hoả là hào Thế hoá Tí thuỷ hồi đầu khắc, gọi là quẻ Phản Ngâm. Nay đang tháng Ngọ, lúc hoả vượng Thế đợưc sinh phò nên chẳng ngại. Đến mùa đông phải đề phòng.[/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Quả chết vào ngày Đinh Hợi tháng Tuất. Ứng với Tuất lúc Thế nhập Mộ, ngày Hợi là ngày khắc xung.[/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Ngày Kỷ Dậu tháng Mão, một người xem đòi tiền nhà, được quẻ Khảm biến Khôn.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Đoán rằng : Khảm thu biến Khôn th là qu biến hồi đầu khắc. Thế hào tuy được Nhật thần sinh, nhưng không nên có hai hào Thổ động thương khắc là rất hung. Không những việc đòi tiền nhà là nhỏ, mà nên phòng hoạ bất trắc. Về sau vào tháng Ngọ bị lật thuyền mà chết. Ứng với tháng Ngọ vì Thìn, Tuất là thổ Quỷ ra khỏi mùa xuân nên tăng uy lực, mà Ngọ lại xung Thế. Quẻ này xem tiền nhà mà ứng với bản mệnh, thần đã báo trước hung sự. Xem việc này ứng việc kia, xem việc bình thường mà ứng việc quan trọng.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Ngày Mậu Thìn tháng Thân xem làm tường trình, được quẻ Trung Phu hoá Tổn.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Đoán rằng: Hào Ngũ Tị hoả sinh Thế, hoá Tí hồi đầu khắc, không nên tường trình, Hỏi có hại gì không. Ta bảo: Tị hoả tuy không thể sinh, nhưng may trong quẻ không có hào động khắc Thế, nên chẳng lợi mà chẳng hại.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Sau quả tương trình không được chuẩn thuận.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Ngày Đinh Tị tháng Dần lo chức vị đến kỳ khen thưởng, được quẻ Lữ biến Minh Di.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Đoán rằng: Tử Tôn trì Thế hoá hồi đầu khắc, chỉ ngại vì Thế ở hào này, mà Thế là mình thì không nên bị khắc. Tuy được Kim cục sinh phò, tuy không can gì, nhưng Quan phục nên khó vừa lòng.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100]Sau quả bị cách chức.[/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]

[font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][font=Arial,sans-serif][size=100][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font]
[/size][/font]
Đầu trang

tieudao123
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 312
Tham gia: 21:39, 31/08/09

TL: Tăng bổ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG

Gửi bài gửi bởi tieudao123 »

CÂU HỎI THỨ BA


Hỏi: Sinh Dụng Thần là Nguyên thần, tuy vốn là cát, nhưng trong cát có hung phải không ?
Đáp: Nguyên thần động sinh Dụng Thần. Dụng Thần xuất hện vượng tướng thì tốt lại gấp bội. Nếu Dụng Thần lâm Không, suy nhược hoặc phục tàng không hiện, tất đợi Dụng Thần xuất Không được thời, điều mong cầu sẽ ứng. Như Dụng Thần vượng tướng mà Nguyên thần hưu tù không động, hoặc động mà biến khắc, biến Tuyệt Mộ, Nguyệt phá, Nhật xung , hoặc có Cừu thần động khắc Nguyên thần, hoặc bị Nhật Nguyệt tương xung hoặc hoá Thoái thần đều không thể sinh Dụng Thần, tất gốc rễ của Dụng Thần bị tổn thương thì không những vô ích mà còn bị tổn hại nữa.Ngày Mậu Thìn tháng Thân vợ xem chồng bị cận bệnh được quẻ Đồng Nhân biến quẻ Li
Đoán rằng: Thế hào Hợi thuỷ là phu tinh, nhập Mộ ở ngày Thìn, luận theo bệnh là “tuỳ quỷ nhập mộ” (theo quỷ vào mồ), há chẳng phải không hung sao?. May có Thân kim là Nguyên thần động sinh Dụng thần lại hoá hồi đầu sinh Nguyên thần; Tuất thổ ám động sinh trợ Nguyên thần tức gốc rễ của phu tinh ăn sâu vững chắc, chỉ hiềm Hợi thuỷ lâm Không nên không được sinh, tất đợi ngày Tị xung khởi hào Hợi tức lành.
Quả đến ngày Tị thì hoàn toàn lành bệnh.Ngày Giáp Dần tháng Mão, xem phong thuỷ được quẻ Khổn biến Tiết
Ta nói: Xem mộ tổ tất có nguyên do, sau khi chôn có việc gì không hanh thông. Nay vì việc gì mà hỏi, nói rõ tôi mới dám quyết đoán. Người xem bảo: Sau khi chôn bị luận tội mà cho về, tuổi gần năm mươi mà chưa có con, vì thế mà bói xem mộ này có gì trở ngại không.
Ta nói : Lục hợp biến Lục hợp là phong tàng khí tụ, nhưng hiềm là Hợi thuỷ được Thân kim sinh mà Thân bị Nhật thần xung. Thân là Nguyên thần của nguồn nước, vì thế nguồn nước không tụ về thế thôi. Nếu khiến nước rót về không chảy một bên thì đợi đến năm Tị sẽ lại ra làm quan, năm Thân sinh con. Về sau quả nghiệm
Ứng với năm Tị là năm xung khởi Dụng thần, mà Thế ở Dần mộc động hoá Quan tinh Tị hoả. Năm Thân sinh con vì Hợi thủ là Tử Tôn động hoá Thân kim hồi đầu sinh.Ngày Mậu Tí tháng Sửu một người tự xem cận bệnh được quẻ Đồng Nhân biến Lữ
Đoán rằng: Tự xem bệnh lấy Thế làm Dụng thần. Thế hào là Hợi thuỷ được ngày Tí củng, lại được Thân kim Nguyên thần động sinh Thế, ấy là bệnh không chết. Nhưng hiềm Thân kim hoá thành Mùi thổ bị Nguyệt phá, lâm Không, tất Nguyên thần không gốc. Trước mắt không có trở ngại, nhưng sợ nguy vào mùa xuân. Đến ngày Lập xuân quả chết. Ứng vào tháng Giêng chết vì Thân kim Nguyên thần bị Nguyệt phá. Mùa Xuân Mộc vượng, Mùi thổ bị khắc (Quẻ này đúng lý phải đề cập đến Thái Tuế mới chính xác, nhưng không ghi năm xem quẻ).Ngày Ất Sửu tháng Dần, con xem bệnh của cha, được quẻ Thăng biến Sư.
Đoán rằng: Hợi thủy là Phụ hào, tuy gặp Tuần Không, có Nguyên thần là Dậu kim động sinh, có thể không trở ngại. Nhưng không nên Dậu kim hoá ra Ngọ hoả hồi đầu khắc . Đấy là Nguyên thần bị thương, Dụng thần không gốc. Người này quả chết ở ngày Mão giờ Mão ứng với ngày giờ Mão sinh trợ Ngọ hoả khắc xung Nguyên thần.
Đầu trang

tieudao123
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 312
Tham gia: 21:39, 31/08/09

TL: Tăng bổ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG

Gửi bài gửi bởi tieudao123 »

CÂU HỎI THỨ TƯ

Hỏi: Tam hợp bát quái tạo thành cục, đoán như thế nào ?
Đáp: Nguyên thần, Dụng Thần tạo thành cục thì cát, Cừu thần, Kỵ thần tạo thành cục thì hung. Tạo thành cục là kết bè đảng với nhau. Trong quẻ động hào mới tạo thành được. nhưng ba hào đều phát động hợp thành Dụng Thần cục tất có một hào là Dụng Thần; hợp thành Nguyên thần cục, tất có một hào là Nguyên thần; hợp thành Cừu thần, Kỵ thần cục, tất có một hào là Cừu thần, Kỵ thần. Nói chung một hào có bệnh thì nhân đó mà đoán. Hoặc bị Nhật xung gọi là Ấm động (tức tĩnh mà bị Nhật xung) là Thực (tức động lâm Không được Nhật thần xung), là Phá (tức Nguyệt kiến xung). Nhưng xung phá này tất phải chờ lúc tương hợp đến mà việc thành hung hay cát. Nếu một hào tĩnh mà hai hào động, tất phải chờ trị nhật của hào tĩnh đó mới ứng việc. Nếu một hào tĩnh mà lâm Không, hoặc động mà lâm Không hoặc hoá mà gặp Không đợi lúc xuất Không mới ứng việc hung cát. Nếu Không mà gặp hợp, tĩnh mà gặp hợp, động mà gặp hợp, tất đợi đến lúc xung mới thành hung cát. Nếu tự hoá hợp hoặc hợp với Nhật thần ; nếu tự hoá Mộ hoặc Mộ ở Nhật thần tất chờ đến lúc xung (đây là nói ba hào đều động, hai hào không bệnh mà tự biến thành). Nếu tự hoá Tuyệt ở Nhật thần tất chờ đến lúc sinh (cũng nói một hào có bệnh).

Ngày Đinh Tị tháng Mão, hai thôn tranh nhau tát nước mà ẩu đả nhau, được quẻ Li biến Khôn
Đoán rằng: Nội quái là thôn ta, Ngoại quái là thôn người. Nội quái Hợi, Mão, Mùi hợp thành Mộc cục; Ngoại quái Tị, Dậu, Sửu hợp thành Kim cục. Kim đến khắc Mộc, nhưng Kim suy nên không thể khắc Mộc cượng. Lại Nhật thần hình Kim nên không đáng sợ. Huống gì quẻ Lục xung biến Lục xung nên không đến nỗi xảy ra sai trái, tức phải tan. Quả nghiệm.
Hợp thành hai cục nội và ngoại tức phân ra ta và người, nhưng nếu bất động thì không thành cục thì phải xem Thế và Ứng, Nay người đông đồng lòng mới hợp thành cục này nọ, mới thấy được thần diệu của quẻ

Ngày Đinh Dậu tháng Tị, xem việc đệ trình xin bổ khuyết chức vụ, được quẻ Càn biến Nhu
Đoán rằng: Dần, Ngọ,Tuất hợp thành tam hợp Quan cục, sinh Thế, thì chỗ khuyết tất được. Trong tam hợp thiếu hào Dần phát động, nên chờ đến ngày Dần thì trình xin tất có thể được. Sau quả nghiệm.
Đó là thiếu một hào trong Tam hợp, tất chờ đến đấy mới dùng được

Ngày Bính Thìn tháng Dần xem xét tuyển, được quẻ Càn biến Tiểu Súc
Đoán rằng: Quẻ này hào Tuất ám động. Nếu hào Dần minh động, sinh Ngọ hoà Quan tinh hoá Mùi thổ hợp, mà hợp thì đợi xung khai. Quẻ này không phải thế, mà Ngọ hoả lại minh động, Tuất thổ ám động tạo thành tam hợp Quan cục, chỉ thiếu có hào Dần động. Vì thế nhờ vào tháng Dần này để kết thành tam hợp, nên được tuyển vào tháng này. Quả nghiệm.
Đấy là thiếu mà phải bổ sung

Ngày Đinh Hợi tháng Thìn, xem xin phục hồi chức được quẻ Tụy biến Cách
Đoán rằng: Tị hoả là Quan tinh trì Thế, lâm Dịch Mã ám động, xin phục chức được ngay. Nội quái Hợi, Mão, Mùi hợp thành Tài cục Nguyên thần, sinh Thế. Nhưng vì Mùi thổ lâm Không, tất phải đợi đến tháng Mùi mới được chấp thuận, được chỗ khuyết tốt. Sau quả nghiệm.
Tháng Mùi là tháng Thực Không.

Ngày Kỷ Mão tháng Sửu xem cha bị bệnh cấp cứu được quẻ Càn biến Bí.
Đoán rằng: Thế hào Tuất thổ Phụ Mẫu là Dụng thần, xem cậnh bệnh thì không nên hợp với Nhật thần, may nhờ Dần, Ngọ, Tuất hợp thành Hoả cục sinh Dụng, tượng không bị hại, Nhưng hào Tuất bị hợp phải chờ đến ngày mai là Thìn xung, hợp gặp xung thì bệnh lành. Quả nghiệm.

Ngày Mậu Ngọ tháng Sửu xem thím bị bệnh, được quẻ Li biến Minh Di
Đoán rằng: Mão mộc Phụ Mẫu là Dụng thần. Ngoại quái có Tị, Dậu, Sửu hợp thành Kim cục khắc Thế, nhưng Sửu thổ lâm Không, nên nội trong tuần không có gì nguy hại, đén ngày Ất Sửu cần đề phòng. Quả đến giờ Dậu ngày Ất Sửu thì chết. Ứng với ngày Sửu là ngày xuất Tuần vậy.

Ngày Mậu Thân tháng Mùi xem con ngày nào về, được quẻ Khuê biến Đỉnh
Đoán rằng: Mội quái có Tị, Dậu,Sửu hợp thành Kim cục làm Dụng thần. Sửu thổ bị Nguyệt phá tất đợi sau tiết Lập Thu, ngày Giáp Tí con sẽ về nhà. Về sau quả nghiệm.
Ứng với sau Lập Thu Sửu thổ xuất Phá, ra khỏi tháng Mùi. Quả ngày Giáp Tí trở về. Đấy là Phá ứng với Hợp vậy

Ngày Bính Thân tháng Tị xem cha ngày nào trở về, được quẻ Đại Súc biến Càn
Đoán rằng: Dần, Ngọ, Tuất hợp thành tam hợp Phụ cục, chỉ có Dần bị Nhật xung lại Tuyệt ở ngày Thân. Ngày Kỷ Hợi tất sẽ trở về, Quả nghiệm
Ngày Kỷ Hợi đến vì Xung trung phùng Hợp, Tuyệt xứ phùng Sinh vây

Ngày Mậu Thìn tháng Sửu xem phòng bị đàn hặc (tức quan lại bị hặc tội) được quẻ Tỉnh biến Trung Phu
Ngưòi xem này vì mới đổi coi việc quân, phòng bị đàn hặc. Ta bảo : Quẻ này hết sức kỳ lạ, Thế lâm Không bị Nhật xung thành bất Không. Thế không bị khắc mà ám động, thì tuy không bị hặc tội nhưng không tránh rời chức vụ. Người này nói: Không luận tội làm sao rời chức vụ được. Ta nói: Thế ám động tất chủ phải động. Nội quái hợp thành Kim cục sinh Ứng, chắc chắn chức vị này đã thuộc về người khác. Về sau nhân nơi khác có người điền khuyết, quan trên mới đề nghị lưu viên chức ở nơi ấy đến thay vị trí của người này, còn người này thì về Kinh bổ chức khác. Đó là điều ít nghe thấy. Chỉ có thần minh mới rõ

Ngày Mậu Ngọ tháng Dần, xem đất có chôn cất được không, ra quẻ Di biến Vô Vọng
Đoán rằng: Thế hào Tuất thổ hưu tù vào múa Xuân, nhân hoá Ngọ hoả Tử Tôn hồi đầu sinh, hợp với Nhật thần, Nguyệt kiến tạo thành Tam hợp. Thanh Long lâm Tí thuỷ hoá Thân Trường Sinh thì nguồn nước rất xa, từ phía bên trái đến, nhưng Tí hoá Nguyệt phá, bị Tuất thổ khắc , Nhật thần xung tán, nên nước này có lúc khô phải không ? Người xem đáp: Chính vậy. Ta bảo: Chẳng hại gì, trong quẻ Nhật Nguyệt cùng Thế tạo thành Tam hợp thì tự nhiên người chết an ổn mà người sống vui vẻ. Chôn tất phát
Năm Thìn chôn, năm Dậu cháu đậu á khôi, năm tiếp cháu lại đỗ kỳ thi hương.

Ngày Giáp Thìn tháng Tị xem ngày nào hết mưa được quẻ Đinh biến Khuê.
Nếu chấp vào cổ pháp thì Phụ phục tại hào Không vong thì không có mưa, Tài Phúc động thì trời sáng tỏ. Nay không đoán như thế Tị, Dậu, Sửu hợp thành Tài cục khắc Phụ. Phụ nếu bất Không tất chịu khắc thì không mưa. Nay Phụ phục mà lâm Không, ấy là tránh được khắc nên mưa không thể ngưng, phải chờ ngày Mão, Phụ xuất Không chịu khắc thì mưa mới tạnh. Sau đến ngày Giáp Dần mưa càng to nhưng đến ngày Mão thì tạnh hẳn. Ngày Dần tuy xuất Không nhưng không hiện trong quẻ nên không chịu khắc thành mưa to.

Ngày Tân Mão tháng Dậu xem vợ bốc hụi có được không, được quẻ Hằng biến Cổ
Nếu chấp vào cổ pháp thì Tài động Phúc sinh thì hụi này tất được. Nay thì không thế. Tài ở Ứng chẳng phải là vợ mình, là vợ của bạn, của láng giềng. Dần, Ngọ, Tuất hợp thành Hoả cục sinh Ứng khắc Thế. Tháng Mão hợp Ứng xung Thế tức xuất hiện mà vô tình với ta, hợp cục hữu tình với người, tất vợ của bạn của láng giềng sẽ được. Quả nghiệm như thế.
Đầu trang

tieudao123
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 312
Tham gia: 21:39, 31/08/09

TL: Tăng bổ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG

Gửi bài gửi bởi tieudao123 »

CÂU HỎI THỨ NĂM

Hỏi: Hung của Phản ngâm có phân biệt nặng nhẹ phải không ?
Đáp: Phàm gặp quẻ Phản ngâm mà Dụng Thần không biến xung khắc việc tuy chỉ tráo trở cũng chủ sẽ thành. Sợ Dụng Thần bị xung khắc tất việc rất hung


Ví dụ


Ngày Nhâm Thân tháng Mão xem theo quan đi trấn nhậm như thế nào, được quẻ Tỉ biến Tỉnh
Đoán rằng: Thế lâm Mão mộc hoá Dậu kim khắc xung, Nội quái có hào Phản ngâm. Điều này không tốt, đừng đi theo là thượng sách. Sau vì quan phủ được chọn thế vào chỗ khuyết ở gần dinh của giặc nên không đi theo. Sau khi quan đi rồi, lại nhân việc khác mà đi đến đấy. Đến tháng bảy thành bị giặc phá vỡ cùng quan phủ bị hại. Thế ở hào Quan cùng bị Dậu kim xung khắc, không đi rồi lại đi vì quẻ này Phản ngâm

Ngày Ất Hợi tháng Mão xem thăng chức được quẻ Lâm biến Trung Phu
Đoán rằng: Thế lâm Mão mộc Nguyệt kiến là Quan tinh được Trường Sinh, cùng Quan tinh ở vượng địa, tất đạt được chỗ thăng nhậm đó. Quả trong tháng được báo ở Giang Tây được thăng trấn nhâm Sơn đông. Chưa được một năm trở lại trấn nhậm Giang Tây. Vì quẻ Phản ngâm nên đi rồi lại trở về

Ngày Đinh Tị tháng Mùi xem chị dâu bị bênh hung cát thế nào, được quẻ Bóc biến Khôn
Đoán rằng: Ngoại quái Cấn biến Khôn là quẻ Phản ngâm. Rõ ràng bệnh lành mà lại bệnh. Nhưng không nên Dần mộc Dụng Thần hoá Dậu kim hồi đầu khắc, lại nhập Mộ vào tháng Mùi, lại bị Nhật thần hình. Bệnh này nguy. Quả ứng nghiệm vào ngày Thân

Ngày Mậu Thân tháng Tị xem đi bán hàng có lợi không được quẻ Tiểu Súc biến Càn.
Đoán rằng: Quẻ Tiểu Súc biến quẻ Càn là Phản ngâm. Mừng được Thế và Tài Trường Sinh ở Nhật thần, chỉ nơi này, hào Ứng là nơi đến, Ứng lâm Mùi hoá Ngọ hoả hồi đầu sinh tất lợi tức lần trước thì gấp bội. Sau người này đi về ba lượt đều được lợi gấp bội

Ngày Mậu Tí tháng Mão xem mồ mã được Tốn biến Thăng
Đoán rằng: Thế là huyệt, lâm Nguyệt kiến, được ngày Tí sinh là cát địa. Nhưng không nên hào biến Phản ngâm, Tử Tôn và Thế đều hoá khắc xung, không thể táng được. Người xem nói: Đất mua giá cao đã lâu rồi, các thầy địa đều khen đẹp. Sau cứ chôn, được bốn năm hai trai và một gái nối nhau mà chết
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Kiến thức Dịch lý”